Takster og budget 2024

1. november 2023

Takster og budget 2024

Den 26. september 2023 afholdte bestyrelsen for Svendborg Fjernvarme a.m.b.a. ordinært bestyrelsesmøde. På mødet godkendte bestyrelsen budget og takstblad for 2024.

Den 26. september 2023 afholdte bestyrelsen for Svendborg Fjernvarme a.m.b.a. ordinært bestyrelsesmøde. På mødet godkendte bestyrelsen budget og takstblad for 2024.

Svendborg Fjernvarmes bestyrelse glæder sig over fremdriften for de kommende projekter, der skal sikre omstilling af varmen i Svendborg fra fossile brændsler til vedvarende energi.

Svendborg Fjernvarme overtager Svendborg Kraftvarmes grund og bygninger i løbet af anden halvår 2024. Her vil ny produktionskapacitet i form af en ny varmepumpe og akkumulerings tanke blive opført.

Samtidig konstaterer bestyrelsen, at den alvorlige situation i Ukraine og den generelle udvikling i energipriserne fortsat påvirker energimarkedet og skaber usikkerhed om prisudviklingen.

Grundlag for varmeprisen

Reglerne for fastsættelse af varmeprisen følger varmeforsyningsloven. Her pålægges fjernvarmeselskaberne at udarbejde et budget for det kommende budgetår ud fra forventningerne til varmesalget samt planlagte driftsopgaver og investeringer. Budgettet skal give et nul-resultat ud fra "hvile i sig selv"-princippet.

Herudover baseres budgettet på markedspriser, som udtrykker, hvordan energipriserne forventes at udvikle sig.

Historisk har energipriserne ligget på et forholdsvist stabilt niveau. Med krigen i Ukraine og de deraf skabte ubalancer på energimarkedet i Europa har vi oplevet voldsomme udsving i energipriserne.

Udsvingene har været aftagende igennem 2023 og forventes at finde et mere stabilt niveau i 2024. Vi forventer dog fortsat strukturelt højere energipriser end for et par år siden med udsving i el-priserne på dags- og ugebasis.

Investeringerne i 2024

I sommeren 2023 blev der udført flere konstruktive ændringer på varmepumpen for at sikre bedre driftsstabilitet. Der er stadig nogle udestående korrektioner på varmepumpen, som er nødvendige for at sikre stabil drift i vinterperioden. Dette omhandler et nyt optimeret afrimningssystem, som er under projektering med planlagt implementering i 1. kvartal 2024.

For at sikre forsyningssikkerhed samt en stabil drift af gasmotorerne bliver disse i 2024 opdateret ved udskiftning af el og automationssystemer på motorerne.

Investeringerne i varmeforsyningen vil i de kommende år være betydelige. De nye varmeproduktionsanlæg etableres af Svendborg Fjernvarme og indregnes over tid i varmeproduktionsprisen. Tidsplanerne vil blive mere konkrete i løbet af 2024, og anlægget forventes på nuværende tidspunkt idriftsat i 2026.

Varmeprisen for 2024

Varmeprisen falder heldigvis i 2024. 2023 bød på historisk høje varmepriser i Svendborg, og prisnedsættelsen er på 10 % i forhold til gennemsnitsprisen for 2023.

Samlet set betyder det, at varmeprisen pr. 1. januar 2024 bliver 0,714 kr. inkl. moms pr. kWh. Det faste bidrag fastholdes for 2024 på 21,85 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter.

Prisnedsættelsen vil betyde en samlet varmeregning for disse to typer boliger:

  • Et parcelhus på 130 m2 og årsforbrug på 18.100 kWh vil koste 16.014 kr. inkl. moms.
  • En lejlighed på 75 m2 og årsforbrug på 15.000 kWh vil koste 12.599 kr. inkl. moms.

I eksemplet med parcelhuset og lejligheden er det henholdsvis 132 og 109 kr. mindre pr. måned end i 2023.

Energi er penge

Energitab er en omkostning, som vi i fornyet grad har sat fokus på i 2023. Særligt har høje returtemperaturer fra fjernvarmeinstallationer en negativ indvirkning på ledningstab og produktionsomkostninger.

Fra 1. januar 2024 vil motivationstariffen på returtemperaturer fra anlæggene derfor fremgå på opkrævningerne og i e-forsyning. Og hvis den gennemsnitlige årsafkøling er under 25 grader, øges den variable pris. Med godt 5.000 anlæg i drift bliver det et område, hvor brugere i særlig grad selv kan bidrage, og som vi inden udgangen af året har særlig information om på vores hjemmeside.

Fremtidens fjernvarmeforsyning

Den fremtidige fjernvarmeforsyning i Svendborg skal være grøn og konkurrencedygtig. Der arbejdes intensivt på en række fronter for at få tingene til at gå op i en højere enhed. Vi sætter i 2024 fokus på fornyet beregningsgrundlag for en transmissionsledning på ringvejen. Denne er en forudsætning for fremtidig udrulning af fjernvarme og udnyttelse af overskudsvarme fra erhverv.

 

Vi takker for din fortsatte støtte og samarbejde med Svendborg Fjernvarme. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne information eller din fjernvarmeaftale, er du velkommen til at kontakte os.

 

Med venlig hilsen

Kent Kjeldgaard

Direktør

Forventet regnskab 2023 og afskrivninger i 2024

Prisudviklingen på naturgas og el bevirkede en større underdækning i 2022, som blev indregnet i 2023-priserne.

I september 2023 har Svendborg Kraftvarme afregnet 15,9 mio. kr. som følge af akkumuleret overdækning i årsregnskabet 2022.

Afregningen er i Svendborg Fjernvarmes budget 2024 indregnet med tilsvarende forøgede omkostninger til afskrivningerne.

//